Bahasa Indonesia
(BInd)

Mata kuliah ini membahas masalah yang berkaitan dengan tata cara penulisan ilmiah